JUDr. Kateřina Pavlíková

advokát se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel./fax: 545 176 261, email: akpavlikova@akpavlikova.cz

správkyně konkurzní podstaty

FC BOBY – SPORT a.s.

Brno, Drobného 45a, IČ: 63482622

Příloha k vyhlášce o výběrovém řízení – stručný popis pohledávek

 

Jedná se o tři pohledávky vůči České republice – Ministerstvu spravedlnosti na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem – porušení povinnosti soudu vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

Celková výše pohledávek činí v současné době 1,950.670,- Kč. Tato částka se aktuálně sestává z pohledávky 1,524.790,- Kč, pohledávky 299.880,- Kč a pohledávky 126.000,- Kč, jež jsou předmětem žalob u Obvodního soudu pro Prahu 2, prvá pod sp. zn. 18 C 346/2009, druhá pod sp. zn. 12 C 295/2010, třetí pod sp.zn. 14 C 300/2010.

Bližší informace ve věci podá Mgr. Rostislav Lukáš na tel. čísle 545 176 246 anebo na emailové adrese lukas@akpavlikova.cz.

 

V Brně dne 05.10.2012

 

 JUDr. Kateřina Pavlíková
správce konkurzní podstaty
FC BOBY – SPORT a.s.

JUDr. Kateřina Pavlíková

advokát se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel./fax: 545 176 261, email: akpavlikova@akpavlikova.cz

správkyně konkurzní podstaty

FC BOBY – SPORT a.s.

Brno, Drobného 45a, IČ: 63482622

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na prodej souboru pohledávek z konkurzní podstaty úpadce FC BOBY – SPORT a.s.

 

Podmínky výběrového řízení:

  1. soubor pohledávek bude postoupen subjektu, který nabídne nejvyšší cenu (nejvýhodnější nabídku);
  2. minimální cena za soubor pohledávek je stanovená na 975.335,- Kč
  3. cena musí být uhrazena nejpozději při uzavření smlouvy o postoupení pohledávek;
  4. termín pro podání písemných nabídek je do 31.10.2012;
  5. o výsledku výběrového řízení bude vyrozuměn jen subjekt, který podá nejvyšší (nejvýhodnější) nabídku, ostatní se mohou telefonicky informovat v kanceláři správkyně konkurzní podstaty;
  6. správkyně si vyhrazuje právo odmítnout i bez odůvodnění všechny nabídky, jakož i výběrové řízení kdykoliv zrušit, aniž by o tom vyrozuměla ty, kteří již podali svoje nabídky;
  7. k prodeji pohledávek mimo dražbu udělil souhlas Krajský soud v Brně usnesením č.j. 28K 8/97-1163.

 

Přílohou tohoto oznámení je stručný popis souboru pohledávek, podrobnější informace o souboru pohledávek je možné obdržet v kanceláři správkyně konkurzní podstaty úpadce FC BOBY – SPORT a.s.

 

V Brně dne 05.10.2012

Na prodej souboru pohledávek
z konkurzní podstaty úpadce
FC BOBY – SPORT a.s.
Více zde…

Příloha k vyhlášce o výběrovém
řízení. Více zde…

ar