JUDr. Kateřina Pavlíková

advokát se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel./fax: 545 176 261, email: akpavlikova@akpavlikova.cz

správkyně konkurzní podstaty

FC BOBY – SPORT a.s.

Brno, Drobného 45a, IČ: 63482622

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na prodej souboru pohledávek z konkurzní podstaty úpadce FC BOBY – SPORT a.s.

 

Podmínky výběrového řízení:

  1. soubor pohledávek bude postoupen subjektu, který nabídne nejvyšší cenu (nejvýhodnější nabídku);
  2. minimální cena za soubor pohledávek je stanovená na 975.335,- Kč
  3. cena musí být uhrazena nejpozději při uzavření smlouvy o postoupení pohledávek;
  4. termín pro podání písemných nabídek je do 31.10.2012;
  5. o výsledku výběrového řízení bude vyrozuměn jen subjekt, který podá nejvyšší (nejvýhodnější) nabídku, ostatní se mohou telefonicky informovat v kanceláři správkyně konkurzní podstaty;
  6. správkyně si vyhrazuje právo odmítnout i bez odůvodnění všechny nabídky, jakož i výběrové řízení kdykoliv zrušit, aniž by o tom vyrozuměla ty, kteří již podali svoje nabídky;
  7. k prodeji pohledávek mimo dražbu udělil souhlas Krajský soud v Brně usnesením č.j. 28K 8/97-1163.

 

Přílohou tohoto oznámení je stručný popis souboru pohledávek, podrobnější informace o souboru pohledávek je možné obdržet v kanceláři správkyně konkurzní podstaty úpadce FC BOBY – SPORT a.s.

 

V Brně dne 05.10.2012

Comments are closed.

si